Gwarancje, reklamacje, zwroty

GWARANCJA

Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.
Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, ukruszenia, zdarcie), oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym i/lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

REKLAMACJA

W przypadku wysyłek firmą kurierską odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczonego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, kurier sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.

Przed dokonaniem reklamacji należy skontaktować się z Obsługą Sklepu e-mailem lub telefonicznie i powiadomić o chęci zareklamowania produktu. Obowiązkowo należy dołączyć zdjęcia uszkodzonego towaru: mailowo lub mms-em.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Pismo o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłane Kupującemu listem poleconym lub e-mailem. W przypadku nieustosunkowania się przez Sklep do złożonej reklamacji w powyższym terminie uznaje się reklamację za rozpatrzoną pozytywnie.

W uzasadnionym przypadku nasza firma zamówi kuriera w celu odebrania reklamowanego produktu w dogodnym dla Kupującego terminie. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w sposób uniemożliwiający uszkodzenie towaru podczas transportu.
Koszty transportu związane z reklamowanym produktem ponosi DoDeko Group - tylko i wyłącznie, gdy transport został zamówiony przez Dodeko Group, oraz gdy reklamacja była uzasadniona i rozpatrzona pozytywnie.

W uzasadnionych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep dodeko.pl wyprodukuje nowy towar dla zamawiającego i dostarczy na swój koszt do nabywcy, natomiast uszkodzony towar pozostanie w gestii reklamującego bez konieczności odsyłania do sklepu.

Warto wiedzieć, że sklep może:

1) reklamację uznać bez zastrzeżeń i wymienić towar na nowy bądź dokonać jego nieodpłatnej naprawy wedle wyboru Kupującego.
2) odmówić uwzględnienia reklamacji, wskazując na piśmie powody takiej decyzji.

Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażają Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący może domagać się obniżenia cen  albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

ZWROT TOWARU

Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy jest możliwe za pośrednictwem formularza wynikającego z ustawy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Formularz dostępny jest do pobrania w zakładce Regulamin Sklepu (na końcu regulaminu).

Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w odniesieniu do towarów wytworzonych na indywidualne zamówienie Kupującego lub indywidualnie dopasowanych według życzeń Kupującego. Na takie towary zostanie sporządzona odrębna umowa.

W przypadku zwrotu towaru do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, faktura), oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze lub podać inny sposób zwrotu gotówki np. przekaz pocztowy.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz  zwrot kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty. Pieniądze zostaną zwrócone według wytycznych Klienta najpóźniej w ciągu 7 dni od zwrotu towaru.
Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.
Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia przez Kupującego tej niezgodności po upływie 2 lat od dnia otrzymania przez Kupującego towar.
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, iż zakupiony w Sklepie towar jest niezgodny z umową, Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sklepu o tym fakcie w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności, ale nie później niż w okresie wskazanym w ustawie. Niepoinformowanie Sklepu w powyższym terminie powoduje utratę przez Kupującego uprawnień określonych w ustawie.
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru z umową może on żądać wymiany towaru na nowy, niewadliwy albo jego nieodpłatnej naprawy. Wybór należy do Kupującego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą sklepu.

Contact Us